Algemene reisvoorwaarden
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jara Travel, gevestigd en
kantoorhoudend te Berkel-Enschot.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zullen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, deel uitmaken van iedere reisovereenkomst met Jara Travel. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Jara Travel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming

1. De aanbiedingen welke door Jara Travel in brochures en op haar website worden gedaan, zijn vrijblijvend en verbinden haar niet dienovereenkomstig een reisovereenkomst te sluiten. De reisovereenkomst komt eerst tot stand, wanneer Jara Travel een schriftelijke boekingsbevestiging, binnen veertien dagen na boeking, aan de wederpartij doet toekomen.
2. Het aanbod van Jara Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door haar worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 17:00 uur van de volgende werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden, onder opgaaf van reden. De wederpartij heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
3. Jara Travel wordt niet gebonden door kennelijke fouten en vergissingen. Kennelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen, welke vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
4. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Jara Travel en/of haar personeel, zijn slechts bindend indien Jara Travel deze schriftelijk heeft bevestigd. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen behoort eventuele deelname van de wederpartij aan excursies niet tot de met Jara Travel gesloten reisovereenkomst.
6. Na ontvangst van de boekingsbevestiging is de wederpartij verplicht terstond melding te maken van eventuele fouten in de bevestiging, bij gebreke waarvan later herstel van fouten en/of wijzigingen zogenaamde wijzigingskosten door Jara Travel aan de wederpartij in rekening gebracht kunnen worden.

Artikel 3. Reissom

1. Tenzij anders vermeld zijn de reissommen per persoon gebaseerd op de tijdens het in druk geven van de reisbrochure, dan wel de reisadvertentie op de website of de in de offerte vermelde prijs van Jara Travel, respectievelijk de datum van boekingsbevestiging, geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten en andere kosten, waarbij bij een reis van minimaal twee reizigers wordt uitgegaan van verblijf in een tweepersoonskamer.
2. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Jara Travel gerechtigd de reissom dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van terzake bestaande wettelijke voorschriften.
3. Ingeval Jara Travel tot een prijsverhoging komt binnen drie maanden na het sluiten van de reisovereenkomst, is de wederpartij bevoegd deze overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen acht dagen, nadat de prijsverhoging aan haar bekend is gemaakt.
4. De reisduur wordt vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen gerekend.

Artikel 4. Wijzigingen door de wederpartij

Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de wederpartij wijziging van de overeenkomst verzoeken. Tot drie weken voor de vertrekdatum kunnen (voor zover mogelijk) wijzigingen aan de reisovereenkomst worden aangebracht. Wijziging van de overeenkomst is echter slechts mogelijk indien de wederpartij de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, voldoet. Voorts zal naast eventuele door de wijziging noodzakelijke communicatiekosten, € 25,00 per boeking in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Hoofdelijkheid en in-de-plaatsstelling

1. Wordt de reisovereenkomst door de wederpartij mede ten behoeve van derden gesloten, dan is de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomstvoortvloeien. Niettegenstaande het voorgaande zijn voornoemde derden tevens voor hun eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk tegenover Jara Travel.
2. Tijdig voor aanvang van de reis kan de wederpartij zich laten vervangen door een ander,wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
– de ander voldoet aan de voorwaarden die aan de overeenkomst verbonden zijn en
– het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend; en
– de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling;
De vervanging dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling van de wederpartij aan Jara Travel.
3. De wederpartij en degene die de wederpartij vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Jara Travel voor betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in de in artikel 4 lid 1 bedoelde communicatiekosten en eventuele additionele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaatsstelling.

Artikel 6. Wijzigingen door Jara Travel

1. Jara Travel heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen indien gewichtige omstandigheden haar daartoe noodzaken. Jara Travel zal in dat geval de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van Jara Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Hiervan zal in ieder geval sprake zijn als er vóór de datum van vertrek voor dat
gebied een negatief reisadvies is afgegeven door de Nederlandse overheid. Voorts kan ook het gedrag van de wederpartij een gewichtige reden vormen om de reisovereenkomst te wijzigen.
3. In het geval van een wijziging wegens gewichtige omstandigheden doet Jara Travel een gelijkwaardig alternatief aanbod aan de wederpartij.
4. Indien de wijziging betrekking heeft op één of meer wezenlijke punten van de reisovereenkomst, kan de wederpartij de wijzigingen afwijzen.
5. Indien de wijziging betrekking heeft op één of meer niet-wezenlijke punten van de reisovereenkomst kan de wederpartij de wijzigingen slechts afwijzen wanneer de wijziging de wederpartij tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
6. Indien de wederpartij de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Jara Travel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De wederpartij heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, of indien de reis ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan.
7a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Jara Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de wederpartij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, voor rekening van Jara Travel.
7b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de wederpartij kan worden toegerekend zal de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de wederpartij komen/worden verhaald op de wederpartij.
7c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de wederpartij, noch aan Jara Travel kanworden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Voor Jara Travel bestaat deze onder andere uit de extra inzet van menskracht, voor de wederpartij bestaat deze uit onder andere extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 7. Opzegging door Jara Travel

1. Jara Travel heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen indien gewichtige omstandigheden, zoals omschreven in artikel 6 lid 2, haar daartoe noodzaken. Hierbij wordt opgemerkt dat gedrag van de wederpartij ook een gewichtige reden kan vormen om de reisovereenkomst op te zeggen. Jara Travel zal in dat geval de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
2. Bij opzegging wegens gewichtige redenen zal Jara Travel hetzij de reeds betaalde bedragen onmiddellijk restitueren, hetzij een gelijkwaardige alternatieve reis aanbieden.
3a. Indien de oorzaak van de opzegging aan Jara Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de wederpartij voor rekening van Jara Travel. Of hiervan sprake is dient te worden beoordeeld aan de hand van het bepaalde in artikel 11.
3b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de wederpartij kan worden toegerekend zal de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de wederpartij komen.
3c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de wederpartij, noch aan de Jara Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Voor Jara Travel bestaat deze onder andere uit de extra inzet van menskracht en voor de wederpartij bestaat deze uit onder andere extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 8. Klachten

1. De wederpartij is verplicht om bij een tekortkoming in de nakoming van de reisovereenkomst als bedoeld in artikel 11, zoveel mogelijk haar medewerking te verlenen en bij te dragen aan de opheffing daarvan, alsmede eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.
2. Klachten dienen altijd individueel en onmiddellijk ter plaatse bij de betreffende reisleiding of vertegenwoordiging gemeld te worden. Deze heeft de uitdrukkelijke opdracht onmiddellijk voor een oplossing zorg te dragen. Zij is echter niet bevoegd toezeggingen te doen. Als de reisleiding of plaatselijke vertegenwoordiging niet in staat is de problemen op te lossen wordt er op verzoek van de wederpartij een verklaring van het probleem opgemaakt, waarvan deze dan een kopie ontvangt. Mocht u ondanks al onze inspanningen toch menen een gerechtvaardigde klacht te hebben, dan dient u deze binnen 14 dagen na thuiskomst schriftelijk in te dienen.
3. Als er in de vakantieplaats geen vertegenwoordiging van Jara Travel is en/of de wederpartij voornoemde verklaring niet verkrijgt, dient zij onmiddellijk een schriftelijke mededeling vanuit het vakantieadres rechtstreeks aan Jara Travel in Nederland te sturen. Jara Travel draagt de ontstane noodzakelijke kosten van deze berichtgeving.
4. Slechts bij het overleggen van de hiervoor bedoelde verklaring of rechtstreekse berichtgeving kan een onderzoek naar eventuele vergoeding volgen.
5. Schades aan of verlies/diefstal van de reisbagage en/of andere persoonlijke bezittingen tijdens het vervoer, moeten onmiddellijk na constatering aan de vervoersmaatschappijen worden gemeld. Bovendien dient zo spoedig mogelijk aangifte te worden gedaan bij de politie.
6. Jara Travel is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door verlies, diefstal en/of beschadiging van reisbagage en/of andere persoonlijke bezittingen. Iedere aansprakelijkheid wordt in deze uitgesloten en Jara Travel adviseert met klem om een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 9. Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen welke door of vanwege Jara Travel worden gegeven ter bevordering van een goede uitvoering van de reisovereenkomst en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door diens ongeoorloofde gedragingen. De wederpartij die een zodanige hinder of overlast oplevert, dat een goede uitvoering van het reisarrangement hierdoor in gevaar komt, kan voorts van verdere deelneming worden
uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wederpartijindien en voor zover de hinder of last haar kan worden toegerekend.
2. De wederpartij is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken en eventuele schade onverwijld te melden aan Jara Travel, in overeenstemming met zijnmeldingsplicht zoals nader omschreven in artikel 8 lid 2.
3. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor douane-, deviezen-, en gezondheidsvoorschriften. Alle nadelen, die door het niet voldoen aan deze voorschriften ontstaan, komen ten laste van de wederpartij.
4. De wederpartij wordt dringend verzocht zichzelf te verzekeren tegen de gevolgen van verlies, diefstal, beschadigingen van bagage, ziekte, ongeval ter plaatse of tijdens de reis. De wederpartij boekt onder het uitdrukkelijke beding, dat de wederpartij dit erkent als de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij en Jara Travel hiervoor nimmer aansprakelijk zal stellen.
5. De wederpartij is gedurende alle door Jara Travel (of door personen van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt) georganiseerde bus- of andere vervoersreizen verplicht de veiligheidsregels na te leven. De wederpartij is verplicht om de veiligheidsgordel te dragen en niet te gaan staan wanneer de touringcar of enig ander vervoersmiddel in beweging is.

Artikel 10. Annulering / reisonderbreking

1. Indien de wederpartij de reis annuleert, gelden naast de administratiekosten, de navolgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot de 30e dag voor vertrek de aanbetaling zijnde 30% van de reissom
b. bij annulering vanaf de 30
e dag tot de 14e dag voor vertrek 60% van de reissom
c. bij annulering vanaf de 14
e dag voor vertrek 100% van de reissom.
d. bij het niet komen opdagen op de dag van vertrek of het missen van het betreffende vervoersmiddel: 100% van de reissom.
Het tijdstip van annulering is de datum wanneer de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door Jara Travel.
2. Indien de wederpartij bij boeking een annuleringsverzekering heeft afgesloten, welke mogelijk is op reizen uit het Jara Travel-programma, ontvangt deze de reeds betaalde gelden volledig retour, met uitzondering van de premie van de annuleringsverzekering en administratiekosten, zulks echter alleen indien de verzekeringspremie volledig betaald is en de annulering het rechtstreekse gevolg is van de in de polis genoemde voorwaarden
8. Ingeval de wederpartij bij reisonderbreking om restitutie verzoekt en een annuleringsverzekering bij JARA Travel heeft afgesloten, dient dit binnen 48 uur na het voorval te worden gemeld. Bovendien dient een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier, vergezeld van originele bewijsstukken binnen 7 dagen na terugkomst in het bezit te zijn van Jara Travel.
9. Het recht op vergoeding vervalt in geval van:
a. vermelding van onjuiste gegevens;
b. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van andere oorzaken dan vermeld in artikel 10 lid 1 d;
c. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van omstandigheden, waarvan bij boeking al te verwachten was dat de reis geannuleerd of onderbroken zou moeten worden, en
d. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van omstandigheden veroorzaakt door alcohol of drugs.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 13 is Jara Travel verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de reis niet overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen verloopt is de wederpartij verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Jara Travel als bedoeld in artikel 8 lid 2.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is Jara Travel slechts verplicht tot vergoeding van schade van de wederpartij indien er sprake is van een tekortkoming welke aan Jara Travel, of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, is toe te rekenen indien de reis niet overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen verloopt.
Van een aan Jara Travel toerekenbare tekortkoming zal in ieder geval geen sprake zijn wanneer:
a: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de wederpartij of diens medereizigers; of
b: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of kon worden opgeheven, en is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel, of de tekortkoming het gevolg is van opzegging door Jara Travel omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal en de wederpartij hiervan tijdig in kennis is gesteld.
4. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden en welke onafhankelijk van de wil van Jara Travel bestaan.
5. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan Jara Travel toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Jara Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
6. Indien en voor zover de wederpartij eventueel geleden schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een annuleringskostenverzekering en/of een reisverzekering, is Jara Travel evenmin aansprakelijk voor deze schade.
7. Als Jara Travel jegens de wederpartij aansprakelijk is voor gemist reisgenot, bedraagt de schadevergoeding ten hoogste éénmaal de betaalde reissom. De aansprakelijkheid van Jara Travel voor schade die de wederpartij in het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste éénmaal de betaalde reissom.
8. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Jara Travel voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de wederpartij beperkt tot ten hoogste driemaal de betaalde reissom.
9. Bij dood of letsel van de wederpartij is de aansprakelijkheid van Jara Travel beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Jara Travel, of de verzekeraar van de personen of bedrijven van wiens diensten Jara Travel gebruik maakt, zal worden uitgekeerd.
10. Voormelde beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Jara Travel gelden ook ten behoeve van de werknemers van Jara Travel en overige opdrachtgevers, opdrachtnemers, dienstverleners alsmede hun personeel.
11. De wederpartij is verplicht om eventuele aansprakelijkheid en/of schade per ommegaande na afloop van de reis schriftelijk te melden bij Jara Travel. Indien zulks niet tijdig geschiedt vervallen eventuele rechten. In het geval dat een schadeclaim en/of andere aansprakelijkheidsstelling door Jara Travel in behandeling wordt gegeven bij haar verzekeraar, of de verzekeraar van de personen of bedrijven van wiens hulp Jara Travel gebruik maakt, is de mogelijke schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar op grond van haar polisvoorwaarden uitkeert. Eventuele uitkering zal eerst plaatsvinden na akkoord van de verzekeraar.
12. Deelname aan excursies geschiedt altijd geheel op eigen risico.
13. Parkeren op het terrein van Jara Travel geschiedt altijd op eigen risico. Voor schade aan voertuigen kan Jara Travel nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 12. Betaling, rente en incassokosten

1. a. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur), avontuurlijke reizen, eigenvervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met bezoeken aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of sportevenementen, en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar.
1.b. In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 20 % van de reissom.
1.c. In geval van eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans, campingstaanplaatsen bedraagt de aanbetaling 30 % van de reissom.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigenvervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door de reisorganisator gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13. Ontbinding door Jara Travel

In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat het factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; heeft Jara Travel door het enkel plaatsgrijpen van een van die omstandigheden, voordat betaling heeft plaatsgevonden, het recht de reisovereenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 14. Toepasselijk recht.

1. Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten reisovereenkomst worden bij uitsluiting van enige andere rechter, dan wel instantie, behandeld door de
Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.